Nabídka námi poskytovaných služeb
V oblasti služeb bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) zajišťujeme:
Úvod          O nás          Nabídka služeb          Kontakty

zpracování vstupního auditu
provádění výkonu funkce odborně způsobilé osoby
zpracování, vedení a aktualizace povinné dokumentace (začlenění do požárního nebezpečí, stanovení podmínek požární bezpečnosti, požární řády včetně příloh, požární poplachové směrnice, požární evakuační plány včetně grafických příloh, apod.)
zpracování, vedení a aktualizace tematických plánů školení a odborné přípravy a časového rozvrhu
školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců                dle vypracovaných osnov
odbornou přípravu preventivních požárních hlídek
odbornou přípravu preventistů požární ochrany
provádění cvičných požárních poplachů
zpracování dokumentace zdolávání požárů, operativní karty, včetně vyřízení schválení u HZS příslušného kraje
výrobu a instalaci požárně bezpečnostního značení
kontrolu a údržbu požárně bezpečnostního zařízení (EPS, SHZ, nouzové osvětlení, požární a kouřotěsné dveře, požární odvětrání, požární ucpávky apod.)
vedení požární knihy
provádění preventivních požárních prohlídek
osobní účast při jednání s orgány státního požárního dozoru
odbornou poradenskou činnost
prodej, kontrolu a servis přenosných hasicích přístrojů, včetně oprav a odborné likvidace
prodej, kontrolu a servis zařízení pro zásobování požární vodou (požárních hydrantů a suchovodů)
kontrolu požárních nádrží.
-
-
-
-
-

-

-

-

-
-

-

-


--


-
zpracování vstupního auditu
vypracování návrhu povinné dokumentace a směrnic
aktualizaci stavájící dokumentace dle legislativních změn
zpracování systému školení a výchovy BOZP v organizaci

vyhledávání, posuzování a hodnocení rizik a stanovení bezpečnostních opatření
začlenění do kategorií pracovních činností (kategorizace prací)
školení vedoucích a ostatních zaměstnanců, včetně vstupního školení
šetření, evidence, hlášení pracovních úrazů a nemocí           z povolání
odbornou poradenskou službu
osobní účast při jednání s orgány státního dozoru (oblastní inspektorát práce, krajská hygienická stanice apod.)
provádění fyzických kontrol na pracovištích a zjišťování závad, účast na prověrkách BOZP
vedení lhůtníku kontrol, zkoušek a revizí - evidenci               a sledování termínů, včetně sledování aktuálnosti termínů školení zaměstnanců
sledování odborných způsobilostí zaměstnanců (řidiči silničních vozidel, obsluhy jeřábů, vazačů, lešenářů, strojník stavebních a zemědělských strojů, obsluha plynové kotelny apod.)
účast při kolaudacích staveb, přejímkách zařízení                  a objektů do zkušebního nebo trvalého provozu, instalaci strojů z hlediska BOZP
další služby dle dohody s klientem.
V oblasti služeb požární ochrany (PO) zajišťujeme:
-
-
-
-

-

-
-
-
-

-
-


-
-
-

-
-

-
-
-
Ceník služeb BOZP
Ceník služeb PO
Úvod         O nás         Nabídka služeb         Kontakty
Nabídka námi poskytovaných služeb
Ceník služeb BOZP
Ceník služeb PO
dipl. tech. Jaroslav Plšek
BOZPO servis®
dipl. tech. Jaroslav Plšek - BOZPO servis®
WYSIWYG Web Builder
Copyright © 2019 - BOZPO servis®  ·  Všechna práva vyhrazena  ·  E-Mail: info@bozposervis.cz